How-to & Style

smanee
4 Views · 2 days ago

⁣Live #หลวงปู่พุทธะอิสระ แสดงธรรม และปฏิบัติธรรม ช่วงบ่าย ๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ (คาถาเทพรัญจวน)
เขาถีงได้กล่าวเทพ #คาถาเทพรัญจวน
หิริโอตตัปปะสัมปันนา..สุกกะธัมมะสะมาหิตา
.สัมโต สัปปุริสา โลเก ..เทวะธัมมาติ วุจจะเร ฯ
เขาเรียก#คาถาเทพรัญจวน แท้ทีจริงแล้วก็คือ คนทีมี #หิริ ความละอายชั่ว #โอตตัปปะ ความเกรงกลัวบาป
เป็นที่รัก ที่เทิดทูล ที่บูชาของเทพยดาฟ้าดิน เป็นที่ชื่นชอบของเหล่าเทพ เทวดาทั้งหลาย เพราะว่า
หิรินี้มันเป็นรากเหง้าของอะไร จะรักษาศีลได้มันต้องมีคุณธรรมอะไร 1 หิริความละอายชั่วใช่ไหม
หลวงปู่เคยสอนไหม ฮะ เออ หิริความละอายชั่ว โอตตัปปะ ความเกรงกลัวบาป 2 ก็คือสติความระลึกได้
สัมปชันยะความรู้ตัว 3 ก็คืออินทรีย์สำรวม อินทรีย์สังวร เรียกว่าสำรวมสังวรระวัง ตาเห็นรูป หูฟังเสียง
จมูกได้กลิ่น ลิ้นรับรส กายถูกต้องสัมผัส และใจรู้อารมณ์ ธรรมสามอย่างนี้เละเป็นหลักการสำคัญในการรักษาศีล
ไม่งั้น เมื่อเราเข้าถึงหลักการสำค้ญของศีลก็คือ หิริ ความละอายชั่ว โอตตัปปะ ความเกรงกลัวบาป
มันก็ยิ่งทำให้ เรากลายเป็นคนหอม นอ เป็นมนุษย์ๆที่มีเสน่ห์ เป็นที่ชื่นชอบของเหล่าเทวดาพรหมมารทั้งหลาย
นั้นอยากให้เทวดารักใคร่ เทวดาชื่นชอบ นิยมยินดีก็มี หิริ ความละอายชั่ว โอตตัปปะ ความเกรงกลัวบาป แล้วก็รักษาศีล
นอ รักษาศีลแผ่เมตตามีจิตกรุณา สิ่งเหล่านี้ยเทวดาชอบใจ นอ แล้วพวกเทวบูตรมารไม่กล้าเข้าใกล้
เทวบุตรมารเป็นบริวารของพวกพญามาร ที่จ่องจะมาล้างผลาญเห็นท่าว่าใคร จะดีเกินตัวเอง
เห็นท่าว่าใครจะครอบงำแทบจะไม่ได้จะปลดเปลื้องตัวเองออกจากพันธนาการ
คือมารนี่มีสันดานอย่างหนี่ง..ชี้อิจฉา อาวจริง ขี้อิจฉา
แม้ใครรู้ตัวว่าเป็นคนขี้อิจฉาแสดงว่าพวกมึงเคยเกิดเป็นมารมาก่อน แน่
อุยตาร้อนเลย ดูสิตาไฟลุกอะไรอย่างนี้ เนียแสดงว่าเกิดเป็นมารมาก่อน

อรรถกถา มัชฌิมนิกาย มูลปัณณาสก์ มหายมกวรรค
มหาอัสสปุรสูตร ว่าด้วยธรรมทำความเป็นสมณพราหมณ์
เหมือนอย่างที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่า
ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย #สุกกธรรม ทั้ง ๒ เหล่านี้ #ย่อมคุ้มครองโลก ๒ อย่างเป็นไฉน คือ หิริ และโอตตัปปะ
ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย สุกกธรรม ๒ เหล่านี้ไม่พึงคุ้มครองโลก ไม่พึงปรากฏในที่นี้ไซร้ โลกไม่ว่ามารดาหรือป้าน้า
ภรรยาของอาจารย์หรือว่าภรรยาของครู ก็จักถึงการเจือปนกันเหมือนแพะ แกะ ไก่ สุกร สุนัขบ้าน สุนัขจิ้งจอก.
ธรรมเหล่านี้แหละ พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ในชาดกว่า เป็น #เทวธรรม.
เหมือนอย่างที่ตรัสไว้ว่า
หิริโอตฺตปฺปสมฺปนฺนา สุกฺกธมฺมสมาหิตา
สนฺโต สปฺปุริสา โลเก เทวธมฺมาติ วุจฺจเร.
แปลว่า
สัตบุรุษทั้งหลายผู้สงบแล้วในโลก ผู้ถึงพร้อมด้วยหิริ
และโอตตัปปะ ประกอบด้วยสุกกธรรม ท่านกล่าวว่า
เป็นผู้มีเทวธรรม ดังนี้.
หิริและโอตตัปปะธรรมเหล่านี้ พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงแสดงแก่พระมหาจุนทเถระว่าเป็นปฏิปทาเครื่องขัดเกลากิเลส.
เหมือนอย่างที่ตรัสไว้ว่า เธอพึงทำการขัดเกลาว่า ชนเหล่าอื่นจักเป็นผู้ไม่มีโอตตัปปะ เราจักเป็นผู้มีโอตตัปปะในที่นี้ ดังนี้.
ก็หิริและโอตตัปปะธรรมเหล่านี้ พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงแสดงสำหรับกระทำให้เป็นโอวาทูปสัมปทา.
จริงอยู่ พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่า ดูก่อนกัสสปะ เพราะเหตุนั้นแล เธอพึงศึกษาอย่างนี้ว่า เราจักเข้าไปตั้งหิริและโอตตัปปะอย่างแรงกล้า
ในพระเถระ ในพระนวกะ ในพระมัชฌิมะทั้งหลาย ดังนี้ ดูก่อนกัสสปะ เธอพึงศึกษาอย่างนี้แล.
แต่ในที่นี้ พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงแสดงหิริและโอตตัปปะธรรมเหล่านี้ว่า ชื่อว่าสมณธรรม.
ก็เพราะประโยชน์แห่งความเป็นสมณะ ย่อมไม่ถึงซึ่งที่สุด ด้วยธรรมมีประมาณเท่านี้ เพราะฉะนั้น
พระผู้มีพระภาคเจ้า เพื่อจะทรงแสดงธรรมอันกระทำความเป็นสมณะแม้อื่นๆ
ขอบุญนี้จงเป็นของทุกสัตว์ ในประเทศนี้ที่ทุกข์เดือดร้อนจาก ภาษีโรงเรือนและที่ดินปี ๒๕๖๔ ให้บุญดูแลรักษา ให้พ้นจากทุกข์ ให้มีตวามสุข มีความปลอดภัยเมื่อรับแล้วช่วยยกเลิกภาษีฉบ้บนี้ด้วย

Sam Eddy
7 Views · 4 days ago

⁣Essay writing is no longer going to be a nightmare for students because they now have My Assignment Services at their rescue. We have just the right essay writing help service that you need that also provides you with cheap essay help. Writing the perfect essay for good grades can be challenging and time-consuming.

Visit:- https://www.myassignmentservic....es.ae/essay-writing-

smanee
9 Views · 7 days ago

⁣คนอื่นๆ ด้วยทำบุญไว้ต่อเนื่องบุญจะได้เตือนเฮา ให้เฮาปลอดภัย บุญเตือนนี่เป็นตัวเลยดี้ เมื่อก่อนเฮาก็ย้งงงๆอยู่ ตอนเป็นพระเฮาก็ยังงงอยู่ว่า อีหย้งเฮาก็มีหลายคนแท้
ที่แท้ บุญ #บุญมาเตือนเฮา บุญมาแต่งเฮาให้ทำงานแบบนั้นทำงานแบบนี้ เพื่อไว้เฮาเสียหลักตาย บุญเป็นตัวเลยมาจากสถานที่ต่างๆ บอกเขามาจาก มาจากไกลๆโน่น
มาจากไกลๆแดนจักรวาลอื่นๆโน่น ก็มีบุญเรา มาจากหมื่นจากแสนจักรวาลโน่นก็มีบุญเรา บอกว่ามาจากโน่น ที่มีพระพุทธเจ้าตรัสรู้ตรงนั้นตรัสรู้นี่บุญมาเล่าให้ฟัง
และเราก็เชื่อมั่นว่า #อำนาจพุทธธรรมสงฆ์ แม้ว่ามีตรัสรู้ใหม่หรือไม่มีตรัสรู้ใหม่ #บุญก็เตื่อนเราเสมอว่า ยังระลึกถึงได้มี #อานุภาพเสมอ เรายังพออยู่ได้
เจ็บปวดรวดร้าว เจ็บอกเจ็บใจ เจ็บ.ปวดหัวใจต่างๆสารพัดรูปแบบ คิดไม่ออก หงุดหงิดวุ่นวาย หลายๆอย่างก็ตาม พอบุญเตือนมันจะลงได้ง่าย แต่ถ้าผู้คนยิ่งแล้วเป็นลูกเป็นหลานมาเตือน
มันยิ่งยุ่งเลยนะ มึงรู้มาจากไหนวะ มันจะเป็นอย่านั้นคนส่วนมาก คน คนเราหรือสัตว์ทั้งหลายนี้ เละ เด๊กๆเตือนหรือคนที่เขามีความรู้กว่า
ทีเป็นมนุษย์ในโลกเห็นกันอยู่นี้เตือนกันไม่ค่อยเอาหลอก ถ้าบุญเตือน มันตื่นเต้น คืออ้าวยืนพูดกันเราอยู่ไปไหนวะ ยืนพูดอยู่แล้วสักครู่แล้วหายไปอย่างนี้
เอํนั่งคุ่ยกันเราอยู่ที่นี่แล้วมันไปไหนว่ะ อย่างนึ้ บุญเตือน มีเยอะอยู่นะเรานี่ เป็นเสียงก็มี เป็นรูปพรรณสัณฐานมาแล้วเตือนเป็นสูตรๆเลยก็มี ให้เรารับทราบ นี้เละ
#ทุกคนให้รู้ไว้ #บุญเตือนอย่าเข้าใจว่าผี # อย่าเข้าใจว่าเทวดาอย่างเดียว ถือซิคิดว่าเป็นเทวดาก็ได้ เพราะว่า
#บุญทั้งหลายเมื่อเป็นตนบุญ สิจะ #เป็นเทพบูตรและเทพธิดาหรือ #เป็นพรหมที่จะคอยเตือนเฮา
คอยบอกเฮาว่าจะอยู่ัจังได๋มีความสุข อยู่จังได๋สบาบ อยู่จังได๋จะมีกำไร อยู่จังได๋จะได้สิมองเห็นถนนหนทางสิที่ต้องเดิน
บุญเตือนเฮาๆสิรับทราบได้ โดยที่เฮาเคยฮ้ดบุญไว้ แล้วบูญที่เตือนเฮา เฮาบ่ฮัด ถ้าไม่ทำไว้ บุญไม่มีที่ไหนจะมาเตือนเฮาถ้าไม่ทำไว้
มันเป็นแบบนี้ ถ้าทำไว้มากบุญยิ่งจะมีมากยิ่งมีผู้เตือนมากยิ่งปลอดภัยมาก นั่นละ เอาล่ะเตือนอย่างนี้ทุกคน #บุญเตือนมีจริงๆนะ ให้.. และตนบุญน่ะก็มีอยู่จริง
อ่านเรื่องนายนันทิยถวายของใส่พระหัตถ์พระศาสดาเด้อ เจอเลย บุญเป็นตนเป็นหลายพันหลายหมื่นด้วย เอาละพอ

แม้ #นายนันทิยะ ก็เป็นมหาทานบดี
เตรียมตั้งทานสำหรับภิกษุสงฆ์. และเริ่มตั้งค่าอาหารแม้สำหรับคนกำพร้า
และคนเดินทางเป็นต้น ไว้ที่ประตูเรือน. ในกาลต่อมา เขาฟังพระธรรม-
เทศนาของพระศาสดา กำหนดอานิสงส์ในการถวายอาวาสได้แล้ว ให้ทำ
ศาลา ๔ มุข ประดับด้วยห้อง ๔ ห้อง ในมหาวิหารในป่าอิสิปตนะแล้ว
ให้ลาคเตียงและตั่งเป็นต้น เมื่อจะมอบถวายอาวาสนั้น ได้ถวายทานแก่
ภิกษุสงฆ์ มีพระพุทธเจ้าเป็นประมุข แล้วถวายน้ำทักขิโณทก แด่
พระตถาคต. ปราสาททิพย์สำเร็จโดยรัตนะ ๗ ประการ สมบูรณ์ด้วยหมู่
นารี มีประมาณ ๑๒ โยชน์ในทิศทั้งปวง เบื้องบนสูงประมาณ ๑๐๐ โยชน์
ผุดขึ้นในเทวโลกชั้นดาวดึงส์ พร้อมด้วยการตั้งน้ำทักขิโณทก ในพระหัตถ์
ของพระศาสดาทีเดียว.
พระมหาโมคคัลลานะไปเยี่ยมสวรรค์
ภายหลังวันหนึ่ง
พระเถระกลับมาจากเทวโลกนั้นแล้ว เขาไปเฝ้าพระศาสดาทูลถามว่า
" พระเจ้าข้า ทิพยสมบัติย่อมเกิดแก่บุคคลผู้ทำความดีที่ยังอยู่มนุษย์โลกนี่
เอง หรือหนอแล ? "
พระศาสดา. โมคคัลลานะ ทิพยสมบัติที่เกิดแล้วแก่นายนันทิยะใน
เทวโลก อันเธอเห็นแล้วเองมิใช่หรือ ? ไฉนจึงถามเราเล่า ?
โมคคัลลานะ. ทิพยสมบัติเกิดได้อย่างนั้นหรือ ? พระเจ้าข้า.
ลำดับนั้น พระศาสดาตรัสกะพระเถระนั้นว่า โมคคัลลานะ เธอ
พูดอะไรนั่น ? เหมือนอย่างว่า ใคร ๆ ยืนอยู่ที่ประตูเรือน เห็นบุตร
พี่น้อง ผู้ไปอยู่ต่างถิ่นมานาน (กลับ) มาแต่ถิ่นที่จากไปอยู่ พึงมาสู่เรือน
โดยเร็ว บอกว่า ' คนชื่อโน้น มาแล้ว.' เมื่อเป็นเช่นนั้น พวกญาติของ
เขาก็ยินดีร่าเริงแล้ว ออกมาโดยขมีขมัน พึงยินดียิ่งกะผู้นั้นว่า ' พ่อ มา
แล้ว พ่อ มาแล้ว ่ ฉันใด; เหล่าเทวดา (ต่าง) ถือเอาเครื่องบรรณาการ
อันเป็นทิพย์ ๑๐ อย่างต้อนรับด้วยคิดว่า ' เราก่อน เราก่อน ' แล้วย่อม
ยินดียิ่งกะสตรีหรือบุรุษ ผู้ทำความดีไว้ในโลกนี้ ซึ่งละโลกนี้แล้วไปสู่
โลกหน้าฉันนั้นเหมือนกัน ดังนี้แล้ว " ได้ทรงภาษิตพระคาถาเหล่านี้ว่า :-
๙. จิรปฺปวาส ปุริสํ ทูรโต โสตฺถิมาคตํ
ญาตี มิตฺตา สุหชฺชา จ อภินนฺทนฺติ อาคตํ
ตเถว กตปุญฺญมฺปิ อสฺมา โลกา ปรํ คตํ
ปุญฺานิ ปฏิคณฺหนฺติ ปิยํ าตีว อาคตํ.
" ญาติ มิตร และคนมีใจดีทั้งหลาย เห็นบุรุษผู้
ไปอยู่ต่างถิ่นมานาน มาแล้วแต่ที่ไกลโดยสวัสดี
ย่อมยินดียิ่งว่า 'มาแล้ว ' ฉันใด. บุญทั้งหลายก็ย่อม
ต้อนรับแม้บุคคลผู้กระทำบุญไว้ ซึ่งไปจากโลกนี้สู่
โลกหน้า ดุจพวกญาติเห็นญาติที่รักมาแล้ว ต้อนรับ
อยู่ ฉันนั้นแล.
บทว่า ธมฺเมน น วณีจเร ความว่า ไม่พึงกล่าวธรรมเพื่อต้องการทรัพย์. เพราะผู้แสดงแก่ชนเหล่าอื่น
ด้วยเหตุแห่งทรัพย์เป็นต้น ย่อมชื่อว่านำธรรมไปทำการค้า. อย่าเที่ยวเอาธรรมไปทำการค้าอย่างนั้น
ขอบุญนี้จงเป็นของทุกสัตว์ ในประเทศนี้ที่ทุกข์เดือดร้อนจาก ภาษีโรงเรือนและที่ดินปี ๒๕๖๔ ให้บุญดูแลรักษา ให้พ้นจากทุกข์ ให้มีตวามสุข มีความปลอดภัยเมื่อรับแล้วช่วยยกเลิกภาษีฉบ้บนี้ด้วย

Sam Eddy
6 Views · 7 days ago

⁣Learning Is unstoppable when you have seamless access to expert knowledge. You can connect directly with your chosen academic writer for any kind of doubts or to discuss your assessments at no extra cost. My Assignment Services’ expert tutors are fluent with the academic writing format of top universities in UAE and Dubai: be it any discipline or assignments type. Let the collective expert knowledge raise your scholarly skills to the power of infinity. Over half a million students from around the world have rated our assignment help services with five stars.

#assignmenthelpuae #learning #education

Know more:- https://www.myassignmentservices.ae/

Alanic Clothing
11 Views · 11 days ago

⁣Alanic Clothing, as one of the most reputable and dependable private label workout clothes manufacturer, has continued to offer the most diverse range of fitness clothing that exemplify innovation and cutting-edge features. Order now.... ⁣https://www.alanic.clothing/

smanee
3 Views · 12 days ago

⁣ #หลวงปู่พุทธะอิสระ แสดงธรรม และปฏิบัติธรรม ช่วงบ่าย 6 พ.ย.2565 (#ยาสำหรับคนอายุ40ปีขึ้นไป หาที่อยู่ #สัปปายะ อยู่กับ #ต้นไม้เป็นธรรมชาติ ไม่ทำร้ายตนเอง)
ถ้าไม่อยากผ่าก็กินไปกิน #ยาขับน้ำเหลืองเสีย กับ #ยาฟอกเลือด กินสลับกันวันนี้กินขับน้ำเหลืองเสียพรุ่งนี้กินฟอกเลือดก๊อาจจะช่วยให้ซีสมันยุบลงไปได้แต่มันใช้เวลา ใช้เวลาพอควร
ยาขับน้ำเหลืองเสียกะยาฟอกเลือดเนียมันจำเป็นสำหรับคนอายุ40ขึ้นไปอย่างน้อยเดือนหนึ่งก็กินมันสักสามวันเจ็ดวันมันจะช่วยทำให้หลอดเลือดสะอาดขึ้นท่อส่งเลือดมันจะได้ไม่มีอะไรไปอุดตัน
น้ำเลือดที่ไหลเวียนในร่างกายพอเจอท่อมันตัน มันก็ ท่อตีบเข้ามันก็ไปยากเหมือนกันที่นึ้ก็จะชาปลายมือปลายเท้าระบบประสาทหูตาลิ้นรับรสก็จะฝ้าฟางฝืนไป ไม่ตรงต่อความเป็นจริงไป
เพาะฉะนั้นรู้จักจงทะลวงท่อล้างมันซะบ้างล้างมันซะบ้าง ล้างมัน กิน #ยาละลายลิ่มเลือด #ยาฟอกเลือด บ้าง ไม่ก็ยาขับน้ำเหลืองเสียบ้าง นะทำให้เลือดมันมันไหลเวียนได้รอบๆ มันก็จะยืดอายุ
เซลต่างๆกล้ามเนื้อต่างๆให้มันทำงานได้อย่างดียิ่งมากขึ้น
ก็..หาที่อยูที่มันที่เขาเรียกว่าสัปปายะเป็นธรรมชาติไม่ทำร้ายตนเอง
คือมันต้องใช้คำว่าอะไร
เดี๋ยวนี้โลกและสังคมมันอยู่ยากขึ้นอยู่ตรงไหนที่มันอยู่แล้วมันปลอดภัยผ่อนคลายโปร่งเบาสบายก็หาอยู๋
อยู่แล้วมัน มันไม่ปลอดภัยไม่ผ่อนคลาย ไม่โปร่งเบาสบาย เราก็หาที่ใหม่
บางที่ข้างๆบ้านมันมีแต่มลภาวะมันก็ลำบากเหมือนกันอยู่ ยากก็พยายาม ต้องสร้างเครื่องป้องกันเอาไว้
ถ้าจำเป็นก็ #ต้นไม้เยอะๆดีที่สุด
ขอบุญนี้จงเป็นของทุกสัตว์ ในประเทศนี้ที่ทุกข์เดือดร้อนจาก ภาษีโรงเรือนและที่ดินปี ๒๕๖๔ ให้บุญดูแลรักษา ให้พ้นจากทุกข์ ให้มีตวามสุข มีความปลอดภัยเมื่อรับแล้วช่วยยกเลิกภาษีฉบ้บนี้ด้วย

Kings of Cleaning Service
5 Views · 13 days ago

⁣Check out this Video for, Why professional couch cleaning is worth it? especially if you have a piece of furniture that's been through a lot. Couches are the most heavily used pieces of furniture in your home, and they take a beating from people. Visit our Website https://www.kingsofcleaningser....vices.com.au/service to know more.

smanee
5 Views · 13 days ago

⁣ #หลวงปู่พุทธะอิสระ แสดงธรรม และปฏิบัติธรรม ช่วงบ่าย 6 พ.ย.2565 (กดนวดศรีษะ บริหารตน)
งานไม่ได้มีใครตกงานหลอกลูกเอ๋ย มันมีทั้งงานข้างนอกและงานภายใน คนตกงานคือคนตาย คนตายคือคนตกงาน
ถ้ายังมีชีวิตอยู่มันต้องมีงาน ถ้าบอกว่ามีชีวิตแล้วไม่มีงานแสดงว่าตายดีกว่า อยู่ไปก็รกโลก มีชีวิตต้องมีงานทำ ส่วนจะทำงาน#ภายนอกก็ดีทำภายในก็ดีมันต้องได้ทำ
ถ้าไม่ได้ทำมันเท่ากับสิ่ง..เป็นสิ่งไม่มีชีวิตหรือไร้ชีวืตนั่นเอง #หาวิธีการบริหารจัดการ
ขอบุญนี้จงเป็นของทุกสัตว์ ในประเทศนี้ที่ทุกข์เดือดร้อนจาก ภาษีโรงเรือนและที่ดินปี ๒๕๖๔ ให้บุญดูแลรักษา ให้พ้นจากทุกข์ ให้มีตวามสุข มีความปลอดภัยเมื่อรับแล้วช่วยยกเลิกภาษีฉบ้บนี้ด้วย

smanee
2 Views · 14 days ago

⁣ถ่ายทอดสด เช้าวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ โดยอาจารย์เกษม ดวงแพงมาต (อาจารย์ให้บุญทุกคนทั้งมนุษบ์และชาวทิพย์)(ทำให้พอดีกับกำลังตน)
พึ่งพระรัตนตรัยแล้วทำเสื่อมลงไม่ดีเด้อ ทั้งที่รู้อันตราย โลกจะเต็มไปดัวยภัยพิบัติ เอาให้พอดีกับกำลังตน และอย่่าอ่อนแอกว่ากำลังตน อย่าทำเกินกว่ากำลังตน
ขออำนาจพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ ข้าพฯยินดีรับบุญอาจารย์เกษม ดวงแพงมาต ให้บุญอาจารย์เกษม ดวงแพงมาต ให้เป็นของนายเวรที่มาถึงต้วข้าพฯและสัตว์น้อยใหญ่ที่มาเบียดเบียนข้าพฯอยู่
ขอบุญนี้จงเป็นของทุกสัตว์ ในประเทศนี้ที่ทุกข์เดือดร้อนจาก ภาษีโรงเรือนและที่ดินปี ๒๕๖๔ ให้บุญดูแลรักษา ให้พ้นจากทุกข์ ให้มีตวามสุข มีความปลอดภัยเมื่อรับแล้วช่วยยกเลิกภาษีฉบ้บนี้ด้วย

Optimabags
2 Views · 14 days ago

⁣I was also thinking of starting my bag retail business but one query is clicking in my mind, who is best among all types of bags manufacturer near me, then I got optimabags. They are whole bags manufacturers near me and have classic bags and multiple bags suppliers for men and women.https://optimabags.in/how-we-work.php


#alltypesofbagsmanufacturernearme
#wholesalebagmanufacturersnearme
#vintagetearresistantbusinessbagfortravel
#classicbagsformenandwomen
#multicolorbagssupplier

smanee
9 Views · 15 days ago

⁣ถ่ายทอดสด เช้าวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ โดย #อาจารย์เกษม ดวงแพงมาต (#อาจารย์ให้บูญทุกคน) (#ให้บุญเทวดา #เทวดาบันดาลให้คิดออก)
#เทวดาบันดาลคือส่งความคิดของเขาเข้าสู่ความคิดของเรา
#ขออำนาจพระรัตนตรัยจงบันดาลให้เราผู้
เป็นมนุษย์นี้คิดออกในเรื่องกิจการอันจะเจริญ
#ขออำนาจพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ #ข้าพฯยินดีรับบุญอาจารย์เกษม ดวงแพงมาต ให้บุญอาจารย์เกษม ดวงแพงมาต ให้เป็นของนายเวรที่มาถึงต้วข้าพฯและสัตว์น้อยใหญ่ที่มาเบียดเบียนข้าพฯอยู่
#ขอ
บุญนี้จงเป็นของทุกสัตว์ ในประเทศนี้ที่ทุกข์เดือดร้อนจาก ภาษีโรงเรือนและที่ดินปี ๒๕๖๔ #ให้บุญดูแลรักษา #ให้พ้นจากทุกข์ #ให้มีตวามสุข #มีความปลอดภัยเมื่อรับแล้วช่วยยกเลิกภาษีฉบ้บนี้ด้วย

Sam Eddy
14 Views · 17 days ago

⁣The primary reason that brings students to our experts who provide dissertation help in Dubai is that they often get perplexed in understanding the difference between the chapters in a dissertation. Here, the main objective is to introduce the research problem to the readers and talk about the rationale behind it. Formulating a comprehensive theoretical judgment is the key to this assignment.

#dissertationhelp #learning #academicwriting

Visit:- https://www.myassignmentservic....es.ae/dissertation-h

pgoldbergpc
5 Views · 17 days ago

⁣Philip Goldberg PC is a family law attorney serving clients in Denver and surrounding communities. We specialize in divorce, child custody, and other family law matters for common-law marriages. We help you navigate the complex legal process with compassion and dedication.

Contact us today to schedule an initial consultation.

smanee
7 Views · 17 days ago

⁣วันอาทิตย์ที่​ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ ช่วงบ่าย หลวงปู่พุทธะอิสระ (สาธุ-อนุโมทนาบุญ)
#บุญกิริยาวัตถุ ๑๐
#บุญ ๑๐ ประเภท
๑. ทานมัย บุญสำเร็จจากการให้ทาน
๒. ศีลมัย บุญสำเร็จจากการรักษาศีล
๓. ภาวนามัย บุญสำเร็จจากการภาวนา
๔. อปจายนมัย บุญสำเร็จด้วยการประพฤติอ่อนน้อม
๕. เวยยาวัจจมัย บุญสำเร็จด้วยการช่วยขวนขวายรับใช้
๖. #ปัตติทานมัย #บุญสำเร็จด้วยการให้ส่วนบุญ
๗. #ปัตตานุโมทนามัย #บุญสำเร็จด้วยการยินดีบุญของผู้อื่น
๘. ธัมมัสสวนมัย บุญสำเร็จด้วยการฟังธรรม
๙. ธัมมเทสนามัย บุญสำเร็จด้วยการแสดงธรรม
๑๐. ทิฏฐุชุกัมม์ บุญสำเร็จด้วยการทำความเห็นให้ตรง
ไม่ใช่คนตายจะได้บุญทุกครั้งที่เรากรวดน้ำอุทิศส่วนกุศลนะ เขาต้องอนุโมทนา เขาต้องรับรู้ยินดีในบุญที่เรากระทำ บุญนั้นจึงสำเร็จประโยชน์แก่ผู้ตายผู้วายชนม์
ขอบุญนี้จงเป็นของทุกสัตว์ ในประเทศนี้ที่ทุกข์เดือดร้อนจาก ภาษีโรงเรือนและที่ดินปี ๒๕๖๔ ให้บุญดูแลรักษา ให้พ้นจากทุกข์ ให้มีตวามสุข มีความปลอดภัยเมื่อรับแล้วช่วยยกเลิกภาษีฉบ้บนี้ด้วย

Sam Eddy
4 Views · 19 days ago

⁣Economics is a science that teaches us to make use of services and products in the market to generate money. Well, time is money, and we guess that Economics students know this fact very well as they keep availing our super affordable and high-quality economics assignment help to save time and score top-notch grades.

#economicsassignment #uae #education

Visit:- https://www.myassignmentservic....es.ae/economics-assi

smanee
3 Views · 20 days ago

⁣วันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๓ ใช้บุญอาจารย์ เกษม ดวงแพงมาต
วิธีใช้บุญมารักษาตัวเองที่ถูกต้อง
ขออำนาจพระรัตนตรัย จงบันดาลบุญ อาจารย์ เกษม ดวงแพงมาต ให้มารักษา ตรงนี้ ๆ
⁣ขันธ์นี้ขอบูชาธรรมอาจารย์ปู่เกษม ดวงแพงมาต พระโพธิสัตว์ ยินดีในบุญ , ยินดีกับผู้ที่ได้รับฟังธรรม ยินดีเจรีญในธรรม อาจารย์ปู่เกษม ดวงแพงมาต พระโพธิสัตว์ ยินดีในบุญนี้ด้วย

Sam Eddy
6 Views · 21 days ago

⁣The major engineering branches being pursued by thousands of students across the globe and from which students seek engineering assignment help from My Assignment Services

#engineering_assignment_help #learning #uae #assignment

Visit:- https://www.myassignmentservic....es.ae/engineering-as

smanee
4 Views · 23 days ago

⁣ถ่ายทอดสด เช้าวันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ (พึ่งพระรัตนตรัย ใช้บุญด้วย ปลอดภัยแน่) (ทุกคนมาเอาบุญ ท่านอาจารย์ เกษม ดวงแพงมาต ให้บุญ)
#พึ่งพระรัตนตรัย #ใช้บุญด้วย #ปลอดภัยแน่
พระสุตตันตปิฎก อังคุตรนิกาย จตุกนิบาต เล่ม ๒ - หน้าที่ 364
๗. #ทุติยกาลสูตร
#ว่าด้วยกาล๔
[๑๔๗] #ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย กาล ๔ นี้ อันบุคคลบำเพ็ญโดยชอบ
เปลี่ยนแปลงโดยชอบอยู่ ย่อมจะยังบุคคลให้ถึงความสิ้นอาสวะโดยลำดับ กาล๔ คืออะไร คือ #ฟังธรรมตามกาล ๑ #สนทนาธรรมตามกาล ๑ #ทำสมถะตามกาล ๑ #ทำวิปัสสนาตามกาล ๑นี้แลกาล ๔ บุคคลบำเพ็ญ
โดยชอบ เปลี่ยนแปลงโดยชอบอยู่ #ย่อมจะยังบุคคลให้ถึงความสิ้นอาสวะโดยลำดับ
#ภิกษุทั้งหลาย เปรียบเหมือนเมื่อฝนเม็ดหนาตกบนภูเขา น้ำไหลไป
ตามที่ลุ่ม ยังซอกเขาและลำรางทางน้ำให้เต็ม ซอกเขาและลำรางทางน้ำ
เต็มแล้ว ย่อมยังหนองให้เต็ม หนองเต็มแล้ว ย่อมยังบึงให้เต็ม บึงเต็มแล้ว
ย่อมยังคลองให้เต็ม คลองเต็มแล้ว ย่อมยังแม่น้ำให้เต็ม แม่น้ำเต็มแล้ว
ย่อมยังทะเลให้เต็ม ฉันใด กาล ๔ นี้ เมื่อบุคคลบำเพ็ญโดยชอบ เปลี่ยนแปลง
โดยชอบอยู่ ย่อมยังบุคคลให้
ถึงความสิ้นอาสวะโดยลำดับฉันนั้นแล.
ทุติยกาลสูตรที่ ๗
#ขออำนาจพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ #ข้าพฯยินดีรับบุญ⁣อาจารย์เกษม ดวงแพงมาต #ให้บุญ⁣อาจารย์เกษม ดวงแพงมาต #ให้เป็นของนายเวรที่มาถึงต้วข้าพฯ และ #สัตว์น้อยใหญ่ที่มาเบียดเบียนข้าพฯอยู่
#ขอบุญนี้จงเป็นของทุกสัตว์ ทั้งหยาบและละเอียดในประเทศนี้ที่ทุกข์เดือดร้อนจาก ภาษีโรงเรือนและที่ดินปี ๒๕๖๔ #ให้บุญดูแลรักษา #ให้พ้นจากทุกข์ #ให้มีตวามสุข #มีความปลอดภัย

alexabbott24
14 Views · 25 days ago

⁣Accounting errors can occur due to
minor mistakes or a misunderstanding of accounting principles. One must have
in-depth knowledge of accounting in business to understand accounting errors.
However, if there is still a problem in getting clarity with the accounting
concept, you can take Accounting Assignment Help from assignment experts, Visit now for more information - ⁣https://www.myassignmentservic....es.co.za/accounting-

akhiladhavaleswarapu
7 Views · 27 days ago

⁣ Leading International Shopping Site

Meanbuy

Shop for the premium branded products across the world at the minimum price

No Custom charges, No Hurdles

Free Delievry

Only at Meanbuy
Showing 1 out of 11