watermark logo

Up next

Live หลวงปู่พุทธะอิสระ แสดงธรรม ช่วงบ่าย ๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ (คาถาเทพรัญจวน)

8 Views· 26 November 2022
smanee
smanee
10 Subscribers
10

⁣Live #หลวงปู่พุทธะอิสระ แสดงธรรม และปฏิบัติธรรม ช่วงบ่าย ๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ (คาถาเทพรัญจวน)
เขาถีงได้กล่าวเทพ #คาถาเทพรัญจวน
หิริโอตตัปปะสัมปันนา..สุกกะธัมมะสะมาหิตา
.สัมโต สัปปุริสา โลเก ..เทวะธัมมาติ วุจจะเร ฯ
เขาเรียก#คาถาเทพรัญจวน แท้ทีจริงแล้วก็คือ คนทีมี #หิริ ความละอายชั่ว #โอตตัปปะ ความเกรงกลัวบาป
เป็นที่รัก ที่เทิดทูล ที่บูชาของเทพยดาฟ้าดิน เป็นที่ชื่นชอบของเหล่าเทพ เทวดาทั้งหลาย เพราะว่า
หิรินี้มันเป็นรากเหง้าของอะไร จะรักษาศีลได้มันต้องมีคุณธรรมอะไร 1 หิริความละอายชั่วใช่ไหม
หลวงปู่เคยสอนไหม ฮะ เออ หิริความละอายชั่ว โอตตัปปะ ความเกรงกลัวบาป 2 ก็คือสติความระลึกได้
สัมปชันยะความรู้ตัว 3 ก็คืออินทรีย์สำรวม อินทรีย์สังวร เรียกว่าสำรวมสังวรระวัง ตาเห็นรูป หูฟังเสียง
จมูกได้กลิ่น ลิ้นรับรส กายถูกต้องสัมผัส และใจรู้อารมณ์ ธรรมสามอย่างนี้เละเป็นหลักการสำคัญในการรักษาศีล
ไม่งั้น เมื่อเราเข้าถึงหลักการสำค้ญของศีลก็คือ หิริ ความละอายชั่ว โอตตัปปะ ความเกรงกลัวบาป
มันก็ยิ่งทำให้ เรากลายเป็นคนหอม นอ เป็นมนุษย์ๆที่มีเสน่ห์ เป็นที่ชื่นชอบของเหล่าเทวดาพรหมมารทั้งหลาย
นั้นอยากให้เทวดารักใคร่ เทวดาชื่นชอบ นิยมยินดีก็มี หิริ ความละอายชั่ว โอตตัปปะ ความเกรงกลัวบาป แล้วก็รักษาศีล
นอ รักษาศีลแผ่เมตตามีจิตกรุณา สิ่งเหล่านี้ยเทวดาชอบใจ นอ แล้วพวกเทวบูตรมารไม่กล้าเข้าใกล้
เทวบุตรมารเป็นบริวารของพวกพญามาร ที่จ่องจะมาล้างผลาญเห็นท่าว่าใคร จะดีเกินตัวเอง
เห็นท่าว่าใครจะครอบงำแทบจะไม่ได้จะปลดเปลื้องตัวเองออกจากพันธนาการ
คือมารนี่มีสันดานอย่างหนี่ง..ชี้อิจฉา อาวจริง ขี้อิจฉา
แม้ใครรู้ตัวว่าเป็นคนขี้อิจฉาแสดงว่าพวกมึงเคยเกิดเป็นมารมาก่อน แน่
อุยตาร้อนเลย ดูสิตาไฟลุกอะไรอย่างนี้ เนียแสดงว่าเกิดเป็นมารมาก่อน

อรรถกถา มัชฌิมนิกาย มูลปัณณาสก์ มหายมกวรรค
มหาอัสสปุรสูตร ว่าด้วยธรรมทำความเป็นสมณพราหมณ์
เหมือนอย่างที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่า
ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย #สุกกธรรม ทั้ง ๒ เหล่านี้ #ย่อมคุ้มครองโลก ๒ อย่างเป็นไฉน คือ หิริ และโอตตัปปะ
ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย สุกกธรรม ๒ เหล่านี้ไม่พึงคุ้มครองโลก ไม่พึงปรากฏในที่นี้ไซร้ โลกไม่ว่ามารดาหรือป้าน้า
ภรรยาของอาจารย์หรือว่าภรรยาของครู ก็จักถึงการเจือปนกันเหมือนแพะ แกะ ไก่ สุกร สุนัขบ้าน สุนัขจิ้งจอก.
ธรรมเหล่านี้แหละ พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ในชาดกว่า เป็น #เทวธรรม.
เหมือนอย่างที่ตรัสไว้ว่า
หิริโอตฺตปฺปสมฺปนฺนา สุกฺกธมฺมสมาหิตา
สนฺโต สปฺปุริสา โลเก เทวธมฺมาติ วุจฺจเร.
แปลว่า
สัตบุรุษทั้งหลายผู้สงบแล้วในโลก ผู้ถึงพร้อมด้วยหิริ
และโอตตัปปะ ประกอบด้วยสุกกธรรม ท่านกล่าวว่า
เป็นผู้มีเทวธรรม ดังนี้.
หิริและโอตตัปปะธรรมเหล่านี้ พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงแสดงแก่พระมหาจุนทเถระว่าเป็นปฏิปทาเครื่องขัดเกลากิเลส.
เหมือนอย่างที่ตรัสไว้ว่า เธอพึงทำการขัดเกลาว่า ชนเหล่าอื่นจักเป็นผู้ไม่มีโอตตัปปะ เราจักเป็นผู้มีโอตตัปปะในที่นี้ ดังนี้.
ก็หิริและโอตตัปปะธรรมเหล่านี้ พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงแสดงสำหรับกระทำให้เป็นโอวาทูปสัมปทา.
จริงอยู่ พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่า ดูก่อนกัสสปะ เพราะเหตุนั้นแล เธอพึงศึกษาอย่างนี้ว่า เราจักเข้าไปตั้งหิริและโอตตัปปะอย่างแรงกล้า
ในพระเถระ ในพระนวกะ ในพระมัชฌิมะทั้งหลาย ดังนี้ ดูก่อนกัสสปะ เธอพึงศึกษาอย่างนี้แล.
แต่ในที่นี้ พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงแสดงหิริและโอตตัปปะธรรมเหล่านี้ว่า ชื่อว่าสมณธรรม.
ก็เพราะประโยชน์แห่งความเป็นสมณะ ย่อมไม่ถึงซึ่งที่สุด ด้วยธรรมมีประมาณเท่านี้ เพราะฉะนั้น
พระผู้มีพระภาคเจ้า เพื่อจะทรงแสดงธรรมอันกระทำความเป็นสมณะแม้อื่นๆ
ขอบุญนี้จงเป็นของทุกสัตว์ ในประเทศนี้ที่ทุกข์เดือดร้อนจาก ภาษีโรงเรือนและที่ดินปี ๒๕๖๔ ให้บุญดูแลรักษา ให้พ้นจากทุกข์ ให้มีตวามสุข มีความปลอดภัยเมื่อรับแล้วช่วยยกเลิกภาษีฉบ้บนี้ด้วย

Show more

 0 Comments sort   Sort By


Up next