watermark logo

Up next

Child parents ⁣,Parents are the prom.Ребенок родители ⁣.

8 Views· 16 Aug 2021
smanee
smanee
5 subscribers
2

Parents are the prom.⁣
ขออาราธนาอานุภาพ แห่งพระรัตนตรัยอันเป็นที่พึ่งที่เคารพ จงบันดาลบุญที่เกิดขึ้นนี้ถึงแก่ยุคันธรยักษ์พร้อมบริวารและครอบครัว
ซึ่งเป็นผู้ดูแลรักษาประเทศนี้ และบุตรทั้งหลายผู้ดูแลรักษาบิดามารดา พร้อมชาวทิพย์ที่ช่วยเหลือบุตรเหล่านั้น ขอความสุขสวัสดีจงมี

Show more

 0 Comments sort   Sort By