watermark logo

Up next

LIVE การแสดงธรรม เช้าวันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ โดยอาจารย์เกษม ดวงแพงมาต ( บุญเตือน )

9 Views· 21 November 2022
smanee
smanee
10 Subscribers
10

⁣คนอื่นๆ ด้วยทำบุญไว้ต่อเนื่องบุญจะได้เตือนเฮา ให้เฮาปลอดภัย บุญเตือนนี่เป็นตัวเลยดี้ เมื่อก่อนเฮาก็ย้งงงๆอยู่ ตอนเป็นพระเฮาก็ยังงงอยู่ว่า อีหย้งเฮาก็มีหลายคนแท้
ที่แท้ บุญ #บุญมาเตือนเฮา บุญมาแต่งเฮาให้ทำงานแบบนั้นทำงานแบบนี้ เพื่อไว้เฮาเสียหลักตาย บุญเป็นตัวเลยมาจากสถานที่ต่างๆ บอกเขามาจาก มาจากไกลๆโน่น
มาจากไกลๆแดนจักรวาลอื่นๆโน่น ก็มีบุญเรา มาจากหมื่นจากแสนจักรวาลโน่นก็มีบุญเรา บอกว่ามาจากโน่น ที่มีพระพุทธเจ้าตรัสรู้ตรงนั้นตรัสรู้นี่บุญมาเล่าให้ฟัง
และเราก็เชื่อมั่นว่า #อำนาจพุทธธรรมสงฆ์ แม้ว่ามีตรัสรู้ใหม่หรือไม่มีตรัสรู้ใหม่ #บุญก็เตื่อนเราเสมอว่า ยังระลึกถึงได้มี #อานุภาพเสมอ เรายังพออยู่ได้
เจ็บปวดรวดร้าว เจ็บอกเจ็บใจ เจ็บ.ปวดหัวใจต่างๆสารพัดรูปแบบ คิดไม่ออก หงุดหงิดวุ่นวาย หลายๆอย่างก็ตาม พอบุญเตือนมันจะลงได้ง่าย แต่ถ้าผู้คนยิ่งแล้วเป็นลูกเป็นหลานมาเตือน
มันยิ่งยุ่งเลยนะ มึงรู้มาจากไหนวะ มันจะเป็นอย่านั้นคนส่วนมาก คน คนเราหรือสัตว์ทั้งหลายนี้ เละ เด๊กๆเตือนหรือคนที่เขามีความรู้กว่า
ทีเป็นมนุษย์ในโลกเห็นกันอยู่นี้เตือนกันไม่ค่อยเอาหลอก ถ้าบุญเตือน มันตื่นเต้น คืออ้าวยืนพูดกันเราอยู่ไปไหนวะ ยืนพูดอยู่แล้วสักครู่แล้วหายไปอย่างนี้
เอํนั่งคุ่ยกันเราอยู่ที่นี่แล้วมันไปไหนว่ะ อย่างนึ้ บุญเตือน มีเยอะอยู่นะเรานี่ เป็นเสียงก็มี เป็นรูปพรรณสัณฐานมาแล้วเตือนเป็นสูตรๆเลยก็มี ให้เรารับทราบ นี้เละ
#ทุกคนให้รู้ไว้ #บุญเตือนอย่าเข้าใจว่าผี # อย่าเข้าใจว่าเทวดาอย่างเดียว ถือซิคิดว่าเป็นเทวดาก็ได้ เพราะว่า
#บุญทั้งหลายเมื่อเป็นตนบุญ สิจะ #เป็นเทพบูตรและเทพธิดาหรือ #เป็นพรหมที่จะคอยเตือนเฮา
คอยบอกเฮาว่าจะอยู่ัจังได๋มีความสุข อยู่จังได๋สบาบ อยู่จังได๋จะมีกำไร อยู่จังได๋จะได้สิมองเห็นถนนหนทางสิที่ต้องเดิน
บุญเตือนเฮาๆสิรับทราบได้ โดยที่เฮาเคยฮ้ดบุญไว้ แล้วบูญที่เตือนเฮา เฮาบ่ฮัด ถ้าไม่ทำไว้ บุญไม่มีที่ไหนจะมาเตือนเฮาถ้าไม่ทำไว้
มันเป็นแบบนี้ ถ้าทำไว้มากบุญยิ่งจะมีมากยิ่งมีผู้เตือนมากยิ่งปลอดภัยมาก นั่นละ เอาล่ะเตือนอย่างนี้ทุกคน #บุญเตือนมีจริงๆนะ ให้.. และตนบุญน่ะก็มีอยู่จริง
อ่านเรื่องนายนันทิยถวายของใส่พระหัตถ์พระศาสดาเด้อ เจอเลย บุญเป็นตนเป็นหลายพันหลายหมื่นด้วย เอาละพอ

แม้ #นายนันทิยะ ก็เป็นมหาทานบดี
เตรียมตั้งทานสำหรับภิกษุสงฆ์. และเริ่มตั้งค่าอาหารแม้สำหรับคนกำพร้า
และคนเดินทางเป็นต้น ไว้ที่ประตูเรือน. ในกาลต่อมา เขาฟังพระธรรม-
เทศนาของพระศาสดา กำหนดอานิสงส์ในการถวายอาวาสได้แล้ว ให้ทำ
ศาลา ๔ มุข ประดับด้วยห้อง ๔ ห้อง ในมหาวิหารในป่าอิสิปตนะแล้ว
ให้ลาคเตียงและตั่งเป็นต้น เมื่อจะมอบถวายอาวาสนั้น ได้ถวายทานแก่
ภิกษุสงฆ์ มีพระพุทธเจ้าเป็นประมุข แล้วถวายน้ำทักขิโณทก แด่
พระตถาคต. ปราสาททิพย์สำเร็จโดยรัตนะ ๗ ประการ สมบูรณ์ด้วยหมู่
นารี มีประมาณ ๑๒ โยชน์ในทิศทั้งปวง เบื้องบนสูงประมาณ ๑๐๐ โยชน์
ผุดขึ้นในเทวโลกชั้นดาวดึงส์ พร้อมด้วยการตั้งน้ำทักขิโณทก ในพระหัตถ์
ของพระศาสดาทีเดียว.
พระมหาโมคคัลลานะไปเยี่ยมสวรรค์
ภายหลังวันหนึ่ง
พระเถระกลับมาจากเทวโลกนั้นแล้ว เขาไปเฝ้าพระศาสดาทูลถามว่า
" พระเจ้าข้า ทิพยสมบัติย่อมเกิดแก่บุคคลผู้ทำความดีที่ยังอยู่มนุษย์โลกนี่
เอง หรือหนอแล ? "
พระศาสดา. โมคคัลลานะ ทิพยสมบัติที่เกิดแล้วแก่นายนันทิยะใน
เทวโลก อันเธอเห็นแล้วเองมิใช่หรือ ? ไฉนจึงถามเราเล่า ?
โมคคัลลานะ. ทิพยสมบัติเกิดได้อย่างนั้นหรือ ? พระเจ้าข้า.
ลำดับนั้น พระศาสดาตรัสกะพระเถระนั้นว่า โมคคัลลานะ เธอ
พูดอะไรนั่น ? เหมือนอย่างว่า ใคร ๆ ยืนอยู่ที่ประตูเรือน เห็นบุตร
พี่น้อง ผู้ไปอยู่ต่างถิ่นมานาน (กลับ) มาแต่ถิ่นที่จากไปอยู่ พึงมาสู่เรือน
โดยเร็ว บอกว่า ' คนชื่อโน้น มาแล้ว.' เมื่อเป็นเช่นนั้น พวกญาติของ
เขาก็ยินดีร่าเริงแล้ว ออกมาโดยขมีขมัน พึงยินดียิ่งกะผู้นั้นว่า ' พ่อ มา
แล้ว พ่อ มาแล้ว ่ ฉันใด; เหล่าเทวดา (ต่าง) ถือเอาเครื่องบรรณาการ
อันเป็นทิพย์ ๑๐ อย่างต้อนรับด้วยคิดว่า ' เราก่อน เราก่อน ' แล้วย่อม
ยินดียิ่งกะสตรีหรือบุรุษ ผู้ทำความดีไว้ในโลกนี้ ซึ่งละโลกนี้แล้วไปสู่
โลกหน้าฉันนั้นเหมือนกัน ดังนี้แล้ว " ได้ทรงภาษิตพระคาถาเหล่านี้ว่า :-
๙. จิรปฺปวาส ปุริสํ ทูรโต โสตฺถิมาคตํ
ญาตี มิตฺตา สุหชฺชา จ อภินนฺทนฺติ อาคตํ
ตเถว กตปุญฺญมฺปิ อสฺมา โลกา ปรํ คตํ
ปุญฺานิ ปฏิคณฺหนฺติ ปิยํ าตีว อาคตํ.
" ญาติ มิตร และคนมีใจดีทั้งหลาย เห็นบุรุษผู้
ไปอยู่ต่างถิ่นมานาน มาแล้วแต่ที่ไกลโดยสวัสดี
ย่อมยินดียิ่งว่า 'มาแล้ว ' ฉันใด. บุญทั้งหลายก็ย่อม
ต้อนรับแม้บุคคลผู้กระทำบุญไว้ ซึ่งไปจากโลกนี้สู่
โลกหน้า ดุจพวกญาติเห็นญาติที่รักมาแล้ว ต้อนรับ
อยู่ ฉันนั้นแล.
บทว่า ธมฺเมน น วณีจเร ความว่า ไม่พึงกล่าวธรรมเพื่อต้องการทรัพย์. เพราะผู้แสดงแก่ชนเหล่าอื่น
ด้วยเหตุแห่งทรัพย์เป็นต้น ย่อมชื่อว่านำธรรมไปทำการค้า. อย่าเที่ยวเอาธรรมไปทำการค้าอย่างนั้น
ขอบุญนี้จงเป็นของทุกสัตว์ ในประเทศนี้ที่ทุกข์เดือดร้อนจาก ภาษีโรงเรือนและที่ดินปี ๒๕๖๔ ให้บุญดูแลรักษา ให้พ้นจากทุกข์ ให้มีตวามสุข มีความปลอดภัยเมื่อรับแล้วช่วยยกเลิกภาษีฉบ้บนี้ด้วย

Show more

 0 Comments sort   Sort By


Up next