watermark logo

Up next

Live หลวงปู่พุทธะอิสระ แสดงธรรมช่วงบ่าย ๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ (ภารสุตตคาถา ร่างกายนี้เป็นภาระ)

6 Views· 19 November 2022
smanee
smanee
10 Subscribers
10

⁣Live #หลวงปู่พุทธะอิสระ แสดงธรรม และปฏิบัติธรรม ช่วงบ่าย ๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ (#ภารสุตตคาถา #ร่างกายนี้เป็นภาระ)
ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น
ภารสุตตคาถา พร้อมคำแปล
ภารา หะเว ปัญจักขันธา
ขันธ์ทั้งห้าเป็นของหนักเน้อ
ภาระหาโร จะ ปุคคะโล
บุคคลแหละเป็นผู้แบกของหนักพาไป
ภาราทานัง ทุกขัง โลเก
การแบกถือของหนักเป็นความทุกข์ในโลก
ภาระนิกเขปะนัง สุขัง
การสลัดของหนักทิ้งลงเสียเป็นความสุข
นิกขิปิตวา คะรุง ภารัง
พระอริยเจ้าสลัดทิ้งของหนักลงเสียแล้ว
อัญญัง ภารัง อะนาทิยะ
ทั้งไม่หยิบฉวยเอาของหนักอันอื่นขึ้นมาอีก
สะมูลัง ตัณหัง อัพพุยหะ
ก็เป็นผู้ถอนตัณหาขึ้นได้กระทั่งราก
นิจฉาโต ปะรินิพพุโต
เป็นผู้หมดสิ่งปรารถนาดับสนิทไม่มีส่วนเหลือ

สัจจะ ธรรม ปุณฑริก สูตร มองทุกอย่างให้เป็นของสูญ
สัทธรรมปุณฑริกสูตร เป็นคัมภีร์ในฝ่ายมหายาน ครับ ซึ่งไม่มีพระสูตรและคำสอนในพระสูตรนี้ ในพระไตรปิฎกในฝ่ายเถรวาท
บุพพกิจเบื้องต้น
"เย ธมฺมา เหตุ ปัพฺพวา เตสํ เหตุงฺ ตถาคโต เตสญฺจะ โย นิโรโธ จะ เอวํ วาที มหาสมฺโณ"
"ธรรมเหล่าใดเกิดแต่เหตุ พระตถาคตเจ้าทรงแสดงเหตุแห่งธรรมเหล่านั้น
และความดับแห่งธรรมเหล่านั้น พระมหาสมณะมีปกติ ทรงสั่งสอนอย่างนี้"

ปฏิจจสมุปบาท ท่านได้แปลความไว้ดังนี้
อวิชฺชาปจฺจยา สงฺขารา
สังขารทั้งหลายมีเพราะอวิชชาเป็นปัจจัย
สงฺขารปจฺจยา วิญฺญานํ
วิญญาณมีเพราะสังขารทั้งหลายเป็นปัจจัย
วิญฺญาณปจฺจยา นามรูปํ
นามและรูปมีเพราะวิญญาณเป็นปัจจัย
นามรูปปจฺจยา สฬายตนํ
อายตนะ ๖ มีเพราะนามและรูปเป็นปัจจัย
สฬายตนปจฺจยา ผสฺโส
ผัสสะ ๖ มีเพราะอายตนะ ๖ เป็นปัจจัย
ผสฺสปจฺจยา เวทนา
เวทนามีเพราะผัสสะเป็นปัจจัย
เวทนาปจฺจยา ตณฺหา
ตัณหามีเพราะเวทนาเป็นปัจจัย
ตณฺหาปจฺจยา อุปาทานํ
อุปาทานมีเพราะตัณหาเป็นปัจจัย
อุปาทานปจฺจยา ภโว
ภพมีเพราะอุปาทานเป็นปัจจัย
ภวปจฺจยา ชาติ
ชาติมีเพราะภพเป็นปัจจัย
ชาติปจฺจยา ชรามรณํ โสกปริเทวทุกฺขโทมนสฺสุปายสา สมฺภวนฺติ
ชรามีเพราะชาติเป็นปัจจัย มรณะมีเพราะชราเป็นปัจจัย ต่อนี้ตัวผล ทุกข์ทั้งหลายคือ ความแห้งใจเศร้าใจ
ความบ่นพิรี้พิไร ความลำบากเหลือกลั้นเหลือทน ความต่ำใจ น้อยใจ ความคับแคบใจ ก็มีพร้อม เพราะมีมรณะเป็นปัจจัย
เอวเมตสฺส เกวลสฺส ทุกฺขกฺขนฺธสฺส สมุทโย โหติ
เมื่อปัจจยาการยังเป็นกำลังอุดหนุนซึ่งกันเป็นไปอยู่อย่างนี้ กองทุกข์ทั้งสิ้นก็เกิดขึ้นพร้อม
ส่วนนี้เป็นสมุทัยวาร คำที่ว่า “ปัจจัย” นั้น ไม่ใช่เหตุ เป็นแต่ผู้อุดหนุนเหตุให้เป็นไปเท่านั้น
ส่วนอวิชชา สังขาร วิญญาณ ถึงชรา มรณะ นั้นตัวเหตุคือตัวสมุทัยนั้นเอง คือแสดงเหตุด้วยปัจจัยด้วย

ถ้าจะดับทุกข์ดับภาระก็ต้องดับที่เหตุพระพุทธเจ้าทรงสอนทรงแสดง
นั้นอยู่ดีๆจะไปมองว่ามันสูญมันว่างเปล่ามันไม่มีตัวตน โดยที่ไม่สาวหาเหตุมาก่อนเลย
มันเหมือนกับคน คนตาลยอดด้วน
ขอบุญนี้จงเป็นของทุกสัตว์ ในประเทศนี้ที่ทุกข์เดือดร้อนจาก ภาษีโรงเรือนและที่ดินปี ๒๕๖๔ ให้บุญดูแลรักษา ให้พ้นจากทุกข์ ให้มีตวามสุข มีความปลอดภัยเมื่อรับแล้วช่วยยกเลิกภาษีฉบ้บนี้ด้วย

Show more

 0 Comments sort   Sort By


Up next