smanee
smanee

smanee

      |      

Subscribers

   Latest videos

โยนิโสมนสิการ
2:04
smanee
2 Views · 3 days ago

⁣หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช

ขอพร
0:27
smanee
1 Views · 3 days ago

⁣⁣ถ่ายทอดสด วันที่ 4 กันยายน 2564 ⁣อ.ปู่ เกษม ดวงแพงมาต พระโพธิสัตว์

ถ่ายทอดสด คืนวันที่ 18 กันยายน 2564
1:36
smanee
3 Views · 3 days ago

⁣ถ่ายทอดสด คืนวันที่ 18 กันยายน 2564 ⁣อ.ปู่เ กษม ดวงแพงมาต พระโพธิสัตว์

ดูจิต หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช
0:53
smanee
0 Views · 3 days ago

⁣หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช⁣ ,#ดูจิต

แนะให้ฉีดวัคซีน
0:57
smanee
4 Views · 17 days ago

⁣แนะให้ฉีดวัคซีน

เวลานายเวรเข้าถึง
1:32
smanee
2 Views · 17 days ago

⁣นายเวรเข้าถึงให้บุญนายเวร

ยินดีในบุญยินดีรับบุญ
0:31
smanee
10 Views · 17 days ago

⁣ยินดีในบุญยินดีรับบุญ

ให้บุญขอให้แข็งแรง
0:36
smanee
16 Views · 17 days ago

⁣ให้บุญ ขอให้แข็งแรง⁣​ ยินดีในบุญและยินดีรับบุญ

NO To Give  @ Ajarn Kasem duangphatamat
0:15
smanee
5 Views · 17 days ago

⁣⁣Ajarn Kasem duangphatamat, который является бодхисаттвой ให้บุญ ​ยินดีในบุญและยินดีรับบุญ

Amateur magic from Thai
0:59
smanee
8 Views · 17 days ago

⁣ 🇹🇭

stop หยุดถวายเงินทอง พระภิกษุ-สามเณร
2:03
smanee
2 Views · 17 days ago

⁣stop หยุดถวายเงินทอง พระภิกษุ-สามเณร

บุญรักษาร่างกาย 2021-01-14 21-47-15-685
0:33
smanee
13 Views · 1 month ago

⁣บุญรักษาร่างกาย

มนุษยภัย 2021-01-24 19-47-04-944
0:51
smanee
6 Views · 1 month ago

⁣มนุษยภัย

Child parents ⁣,Parents are the prom.Ребенок родители ⁣.
0:47
smanee
8 Views · 1 month ago

Parents are the prom.⁣
ขออาราธนาอานุภาพ แห่งพระรัตนตรัยอันเป็นที่พึ่งที่เคารพ จงบันดาลบุญที่เกิดขึ้นนี้ถึงแก่ยุคันธรยักษ์พร้อมบริวารและครอบครัว
ซึ่งเป็นผู้ดูแลรักษาประเทศนี้ และบุตรทั้งหลายผู้ดูแลรักษาบิดามารดา พร้อมชาวทิพย์ที่ช่วยเหลือบุตรเหล่านั้น ขอความสุขสวัสดีจงมี

⁣ยินดีบาปได้บาปต้องให้บุญลดแรงเบียดเบียน
1:22
smanee
5 Views · 2 months ago

⁣ยินดีบาปได้บาปต้องให้บุญลดแรงบียดเบียน

⁣คำพุทธะเกิดเจ็บป่วยเพระเบียดเบียนสัตว์
1:34
smanee
5 Views · 2 months ago

⁣คำพุทธะเกิดเจ็บป่วยเพระเบียดเบียนสัตว์

ความโลภ
0:25
smanee
3 Views · 2 months ago

⁣พายุความโลภ

ผลบุญทั้งหลายที่ได้สร้างมายินดีตามนี้
0:37
smanee
2 Views · 2 months ago

⁣ผลบุญทั้งหลายที่ได้สร้างมายินดีตามนี้

Show more